People Unity : 20 กรกฎาคม 2562 มีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลว่า นโยบายของรัฐบาลประยุทธ์ 2 ที่จะแถลงต่อรัฐสภาในวันที่ 25 กรกฎาคมนี้ จะประกอบไปด้วยนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ดังนี้

นโยบายหลัก 12 ด้าน

1.การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

2.การสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ

3.การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

4.การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก

5.การพัฒนาเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันของไทย

6.การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ และการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค

7.การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

8.การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย

9.การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม

10.การพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

11.การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ

12.การป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม

นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง

1.การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน

2.การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

3.มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

4.การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

5.การยกระดับศักยภาพของแรงงาน

6.การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต

7.การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

8.การแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมือง ฝ่ายราชการประจำ

9.การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

10.การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

11.การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย

12.การสนับสนุนให้มีการศึกษา รับฟังความคิดเห็นประชาชน และดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

การเมือง : ด่วน! เปิดนโยบายหลักของรัฐบาล 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง

People Unity : post 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 23.31 น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here