People unity news online : กระทรวงดิจิทัลฯ สนับสนุน สดช. ร่วมมือ ทีโอที กสทฯ เอไอเอส และทรู เปิดตัวโครงการ “Smart Sign On” ให้บริการอินเทอร์เน็ต Free Wi-Fi ทั่วประเทศร่วม  50,000 จุดบริการ ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ใช้ Username และ Password เดียวกันได้กับทุกเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นของขวัญปีใหม่ไทยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ” เป็นการมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้แบบทุกที่ทุกเวลา กระทรวงฯจึงได้ดําเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (โครงการเน็ตประชารัฐ) โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ Smart City จังหวัดภูเก็ต และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi) เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน ส่งเสริม ให้ประชาชนไม่จํากัดอายุ การศึกษา สถานะทางการเงินและสังคม รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ได้

สําหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi) เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะผ่านระบบตรวจสอบสิทธิ (Smart Sign On) ทั่วประเทศนั้น กระทรวงดิจิทัลฯโดยสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ได้รับความร่วมมือในการดำเนินโครงการฯจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอทีจํากัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ ทรูมูฟ ซึ่งได้มีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฯภายใต้แนวคิด “Thailand Wi-Fi เชื่อมติดชีวิตดิจิทัล” ในวันนี้ (30 มีนาคม 2561)

ด้าน นางสมใจ ประเสริฐจีรังกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่ปี 2555 กระทรวงฯได้รับความร่วมมือจากผู้ให้บริการต่างๆ ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรีในที่สาธารณะ กระจายอยู่ตามสถานที่ชุมชน อาทิ สถานศึกษา สถานบริการภาครัฐ สถานีขนส่ง รถไฟ รถประจําทาง ท่าอากาศยาน และสถานที่ท่องเที่ยว จากการให้บริการที่ผ่านมาประชาชนได้รับประโยชน์เป็นจํานวนมาก แต่ด้วยผู้ให้บริการแต่ละรายมีการบริหารจัดการแยกกัน ส่งผลให้ประชาชนต้องลงทะเบียนซ้ำซ้อนหลายครั้ง เมื่อต้องการเข้าใช้บริการกับผู้ให้บริการที่แตกต่างกัน จึงเกิดความไม่สะดวกในการใช้บริการ

ดังนั้น สดช. ในฐานะหน่วยงานหลักซึ่งทําหน้าที่กําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการทั้ง 5 รายดังกล่าว ดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi) เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (Free Wi-Fi) โดยจัดให้มีระบบตรวจสอบสิทธิ (Smart Sign On) การเข้าใช้งานบริการ Free Wi-Fi ส่วนกลาง ซึ่งผู้ใช้บริการลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวก็สามารถใช้บริการ Free Wi-Fi ด้วยชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เดียวกันได้กับทุกผู้ให้บริการ (ISP) ที่เข้าร่วมโครงการฯทั่วประเทศ เช่น บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะตามโครงการเน็ตประชารัฐ บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะตามโครงการ Smart City จังหวัดภูเก็ต โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) (AIS) และบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เป็นต้น รวมทั้งสิ้นประมาณ 46,700 จุด ซึ่งปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนประมาณ 120,000 คน และเข้าใช้งานแล้วมากกว่า 1,600,000 ครั้ง

การจัดงานเปิดตัวโครงการฯครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบประโยชน์ของการใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิ (Smart Sign On) สําหรับเข้าใช้งาน Free Wi-Fi ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆของภาครัฐอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใช้งานได้ ณ จุดบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะทั่วประเทศ หรือลงทะเบียนเพื่อขอรับ Username และ Password ล่วงหน้าได้ที่www.th-wifi.net และ Mobile Application ชื่อ ThailandWiFi ทั้งระบบ iOS และ Android และค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FB : THWi-Fi:Smart Sign On

People unity news online : post 2 เมษายน 2561 เวลา 18.30 น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here