People unity news online : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับสั่งให้สืบสานต่อยอด ยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ (23 มกราคม 2560) เวลา 13.40 น. ณ บริเวณห้องโถง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าโครงการจิตอาสาพระราชทานว่า โครงการดังกล่าวเป็นพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่ทรงจัดตั้งขึ้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งกับรัฐบาลและประชาชนคนไทยทั้งประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1.ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานภาครัฐในรูปแบบของคณะกรรมการ  ผู้ประสานงานโครงการ การจัดทำแผนงาน เรื่องการพัฒนา การช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติ และกิจกรรมพิเศษอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย และ 2.เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามสถานที่ต่างๆ เช่น การลอกคูคลอง เป็นต้น

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงรับสั่งให้สืบสานต่อยอด โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานส่วนพระองค์อยู่อย่างต่อเนื่อง

People unity news online : post 23 มกราคม 2561 เวลา 23.00 น.