People unity news online : “ปลัดแรงงาน” เผย กระทรวงแรงงานได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ช่วยเหลือคนจนระยะที่ 2 ฝึกอาชีพเร่งด่วน ปั้นช่างชุมชน เป้าหมาย 80,000 คนทั่วประเทศ ฝึกอาชีพเสริม หลักสูตร 18 ชม.30 ชม. และ 60 ชม. พร้อมนำตู้งานจับคู่คนกับงานบริการในพื้นที่ ตั้งเป้า 1 ล้านคน มีงานทำ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

18 มกราคม 2561 นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 แก่หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานส่วนภูมิภาค 26 จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า รัฐบาลต้องการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งเป็นหน้าที่ของข้าราชการทุกคนและทุกกระทรวงที่จะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน ในส่วนของกระทรวงแรงงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาคนจนระยะที่ 2 ได้แบ่งเป็น 3 โครงการ คือ 1) การส่งเสริมและฝึกอาชีพหลักสูตรฝึกอาชีพเร่งด่วนให้เป็นช่างเอนกประสงค์ หรือ ช่างชุมชน เป้าหมาย 80,000 คน ทุกชุมชนทั่วประเทศ 2) ฝึกอาชีพเสริม 3 หลักสูตร ระยะเวลาการฝึก 18 ชั่วโมง 30 ชั่วโมง และ 60 ชั่วโมง และ 3) บริการค้นหาตำแหน่งงานจับคู่คนกับงานผ่านตู้งาน (Job Box)

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ ซึ่งจะสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และมีความมั่นคงในชีวิต สนับสนุนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐและช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายประชารัฐในระดับชุมชน ผ่านกลไกการจัดฝึกอบรม ส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้มีความรู้ ทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น มีงานทำ มีความมั่นคงในชีวิต ได้รับความคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึง และนำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

“พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตั้งเป้าหมายไว้ว่า โครงการฝึกอาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของกระทรวงแรงงาน จะทำให้คนไทยมีงานทำอย่างน้อย 65 % โดยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” ปลัดกระทรวงแรงงานกล่าว

People unity news online : post 18 มกราคม 2561 เวลา 22.10 น.