People unity news online : พรุ่งนี้ วันที่ 13 ธันวาคม 2560 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปตรวจราชการและเยี่ยมประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคอีสาน ตลอดจนการแก้ปัญหาความยากจน ปัญหาที่ดินทำกิน การบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ และการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายต่างๆของรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานร้อยเอ็ด เพื่อขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปยังสนามกีฬากลางบ้านโพน อ.คำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จากนั้นจะนั่งรถไถนา (รถอีแต๊ก) เพื่อไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตการทอผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมภูไท และจะเดินทางโดยรถยนต์ไปยังศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวา เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อมอบเครื่องจักรกลการเกษตร และมอบโค-กระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ ให้แก่ผู้แทนเกษตรกร พร้อมพบปะประชาชน ก่อนที่จะเดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน ต.ลงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ในช่วงบ่าย เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปโครงการลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน อุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ และโครงการฝายลำพะยังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งอ่างเก็บน้ำฯ เพื่อปล่อยพันธุ์ปลา และปลูกต้นพะยอม ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังวิทยาลัยเทคนิคเขาวง เพื่อเป็นประธานการประชุมสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ และจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในช่วงค่ำของวันเดียวกัน

People unity news online : post 12 ธันวาคม 2560 เวลา 10.20 น.