People unity news online : 29 พฤษภาคม 2560 พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงหลังการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ 5/2560 ณ ศาลาว่าการกลาโหม เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2560 ว่า ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางการปฏิรูปกองทัพในระบบโครงสร้างและอัตรากำลังให้เหมาะสม เพื่อพัฒนากองทัพให้มีความคล่องตัว ทันสมัย และสามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

โดยการแก้ไขโครงสร้างการจัดและอัตราของส่วนราชการในกระทรวงกลาโหม เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับ กอ.รมน. ซึ่งเป็นการบริหารจัดการภายในของกระทรวงกลาโหมในด้านการปรับเกลี่ย ปรับโอนและยุบรวมอัตราตำแหน่ง ตามอนุมัติหลักการของนายกรัฐมนตรี โดยให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ 1 ต.ค.2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ยังให้ดำรงการปรับลดอัตรากำลังพลตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายทหารปฏิบัติการประจำหน่วยให้เหลือร้อยละ 50 ภายใน 30 ก.ย.2572

รวมถึงได้ร่วมกันพิจารณาการแก้ไข พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2552 เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างใหม่ ให้มีความคล่องตัวและสอดรับกับภารกิจที่ปฏิบัติอยู่จริง โดยเพิ่มหน่วยงานและอำนาจหน้าที่กองเลขานุการและศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กระทรวงกลาโหม ด้วยการปรับเกลี่ย ปรับเพิ่มและปรับลด เพื่อรองรับภารกิจการร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไม่ทำให้งบประมาณและอัตรากำลังพลเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ กองทัพพร้อมเป็นผู้นำในการปฏิรูปหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อเป็นหลักประกันให้กับประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้งเป็นการยกระดับความมั่นใจให้กับประชาชน

People unity news online : post 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 20.23 น.

โปรดแสดงความคิดเห็นด้วยคำสุภาพ ใช้เหตุผล ทางกองบรรณาธิการจะไม่รับผิดชอบต่อความเห็นที่ละเมิดกฎหมาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here