People unity news online : เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้กำชับให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบความปลอดภัยและการให้บริการของรถโรงเรียนและรถรับส่งนักเรียนอย่างเข้มงวด เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ของโรงเรียนทั่วประเทศ โดยรถโรงเรียนต้องมีลักษณะและอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องครบถ้วน จดทะเบียนและขออนุญาตอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะรถรับส่งนักเรียนที่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลทั้งในลักษณะรถสองแถวและรถตู้ ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัด ซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด อาทิ ห้ามติดฟิล์มกรองแสงที่กระจกรอบคัน วัสดุภายในรถส่วนของผู้โดยสารต้องไม่มีส่วนแหลมคม ที่นั่งผู้โดยสารต้องยึดแน่นอย่างมั่นคงแข็งแรง และต้องไม่มีพื้นที่สำหรับนักเรียนยืนในห้องโดยสารเด็ดขาด กรณีเป็นรถสองแถวต้องมีประตูและที่กั้นป้องกันนักเรียนตก ส่วนรถตู้ต้องจัดวางที่นั่งเป็นแถวตอนตามความกว้างของตัวรถเท่านั้น ทั้งนี้ รถรับส่งนักเรียนทุกคันต้องผ่านการรับรองจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาด้วย โดยต้องนำรถเข้าตรวจสภาพ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ โดยจะได้รับอนุญาตครั้งละ 1 ภาคการศึกษาเท่านั้น

นอกจากนี้ ผู้ขับรถรับส่งนักเรียนต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ หรือเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ซึ่งต้องไม่เคยมีประวัติเสียหายอันเกิดจากการขับรถมาก่อน รวมถึงต้องมีผู้ควบคุมดูแลนักเรียนประจำรถ ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ประจำอยู่ในรถตลอดเวลาที่ใช้รับส่งนักเรียน เพื่อดูแลความปลอดภัยให้นักเรียนตลอดการรับส่งตามมาตรฐานความปลอดภัยของรถโรงเรียนตามกฎระเบียบของกรมการขนส่งทางบก เนื่องจากอุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียนส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยของพนักงานขับรถและผู้ควบคุมดูแลประจำรถ ประกอบการกับนำรถยนต์ส่วนบุคคลมารับจ้างรับส่งนักเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยทั้งในด้านผู้ขับรถ สภาพรถ และลักษณะรถ ตลอดจนพฤติกรรมการให้บริการซึ่งไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกห่วงใยสวัสดิภาพในการเดินทางของนักเรียน นอกจากมาตรการกำกับควบคุมความปลอดภัยแล้วยังดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรถรับส่งนักเรียนเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยจัดโครงการเสริมความรู้สู่ถนนปลอดภัย ใส่ใจบริการ แก่พนักงานขับรถรับส่งนักเรียนเป็นประจำทุกปีทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยปีนี้ในส่วนกลางกำหนดจัดอบรมวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ กรมการขนส่งทางบก  โดยมีพนักงานขับรถเข้าร่วมประมาณ 100 คน ซึ่งจะเป็นการเสริมความรู้ สร้างความตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ การให้บริการที่ดี และคอยดูแลความปลอดภัยของเด็กนักเรียนอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรอบคอบในความปลอดภัยสูงสุด ทั้งนี้ หากพบการฝ่าฝืนพิจารณาสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้ใช้รถทันที และไม่สามารถขออนุญาตได้อีกจนกว่าจะพ้น 1 ปีไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครอง ซึ่งหากพบรถรับส่งนักเรียนมีพฤติกรรมขับขี่รถไม่ปลอดภัย ดัดแปลงสภาพตัวรถหรือสภาพรถไม่ปลอดภัย บรรทุกผู้โดยสารเกิน หรือห้อยโหน ร้องเรียนได้ที่สายด่วน โทร. 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

People unity news online : post 12 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.53 น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here