วันศุกร์, พฤศจิกายน 22, 2019

กำเนิด

สำนักข่าวออนไลน์ “พีเพิล ยูนิตี้ นิวส์” (People Unity News) ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นเว็บไซต์แห่งข่าวสารและข้อมูลทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การต่างประเทศ และสถานการณ์โลก ตอบสนองความต้องการข่าวสารและข้อมูลของประชาชนและองค์กรภาคส่วนต่างๆ ภายใต้เจตจำนงค์ต้องการให้เป็น “มาตรฐานใหม่ของสื่อออนไลน์ ด้วยการนำเสนอ ข่าวจริง ไม่อิงฝักฝ่าย ไม่ขายดราม่า” ทั้งนี้ ด้วยเห็นว่า มีแต่การนำเสนอข่าวสารและข้อมูล “จริง” “รอบด้าน” และ “เป็นกลาง” เท่านั้น ที่จะทำให้สถานการณ์ด้านต่างๆของบ้านเมืองไม่มีความสับสนคลุมเครืออีกต่อไป และไม่ถูก “ข่าวลือ” หรือ “ข่าวปลอม” ที่ถูกสร้างขึ้นชักพาไปสู่สถานการณ์อันไม่พึงประสงค์ จนเกิดเป็นความเข้าใจผิดระหว่างคนไทยด้วยกันเอง อันนำมาซึ่งความแตกแยกและความขัดแย้งภายในชาติดังที่ผ่านมา นอกจากนี้ การเปิดเผย “ข่าวจริง” ยังทำให้คนในชาติได้ทราบว่า ประเทศชาติของเรากำลังเดินไปในทิศทางไหน ถูกต้องหรือไม่ และจะมีอนาคตเป็นเช่นไร

สำนักข่าวออนไลน์ “พีเพิล ยูนิตี้ นิวส์” (People Unity News) ดำเนินงานโดยทีมนักข่าวและนักวิเคราะห์ข่าวผู้มากประสบการณ์ รวมทั้งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน

สำนักข่าวออนไลน์ “พีเพิล ยูนิตี้ นิวส์” (People Unity News) เชื่อว่า ด้วยพลังความรวดเร็วฉับไวและกว้างไกลไร้ขอบเขตของการสื่อสารออนไลน์ (อินเทอร์เน็ต) จะเป็นช่องทางอันทรงประสิทธิภาพในการสื่อสารนำเสนอข่าวสารและข้อมูลไปสู่ประชาชนทั่วทั้งประเทศ รวมทั้งคนไทยในต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นช่องทางตรงของประชาชนที่จะสะท้อนปัญหาหรือความคิดเห็นของตนมาสู่สาธารณะอีกช่องทางหนึ่งด้วย

สำนักข่าวออนไลน์ “พีเพิล ยูนิตี้ นิวส์” (People Unity News) เปิดให้เข้าชมเป็นปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2556

คณะผู้ดำเนินงาน

ผู้ก่อตั้ง คุณพูลเดช กรรณิการ์

ที่ปรึกษา พล.ท.เสรีรัตน์ ถิ่นรัตน์, พล.อ.สธน ทับทิมไทย

กรรมการผู้จัดการ คุณสุภาวดี วงษ์เพชร

คณะบรรณาธิการ คุณพูลเดช กรรณิการ์, คุณกฤตติยา โพธิ์รัศมี, คุณกนกรัฐ สิงหพงษ์

สำนักงาน

สำนักข่าวออนไลน์ “พีเพิล ยูนิตี้ นิวส์” (People Unity News) ดำเนินงานโดย บริษัท มโน 999 จำกัด เลขที่ 41/15 อาคารรอยัลปาร์ค ชั้น 3 ห้อง 306 ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02 6167874 แฟกซ์ 02 2785076 E-mail : peopleunitynews@gmail.com

สำนักข่าวออนไลน์ “พีเพิล ยูนิตี้ นิวส์” (People Unity News) ไม่สงวนสิทธิ์ข่าวสารและข้อมูลของเรา ในการนำไปเผยแพร่ต่อหรืออ้างอิง หากสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและชาติบ้านเมือง