วันอาทิตย์, สิงหาคม 1, 2021

กำเนิด

สำนักข่าวออนไลน์ “พีเพิล ยูนิตี้ นิวส์” (People Unity News) ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นเว็บไซต์แห่งข่าวสารและข้อมูลทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การต่างประเทศ และสถานการณ์โลก ตอบสนองความต้องการข่าวสารและข้อมูลของประชาชนและองค์กรภาคส่วนต่างๆ ภายใต้เจตจำนงค์ต้องการให้เป็น “มาตรฐานใหม่ของสื่อออนไลน์ ด้วยการนำเสนอ ข่าวจริง ไม่อิงฝักฝ่าย ไม่ขายดราม่า” ทั้งนี้ ด้วยเห็นว่า มีแต่การนำเสนอข่าวสารและข้อมูล “จริง” “รอบด้าน” และ “เป็นกลาง” เท่านั้น ที่จะทำให้สถานการณ์ด้านต่างๆของบ้านเมืองไม่มีความสับสนคลุมเครืออีกต่อไป และไม่ถูก “ข่าวลือ” หรือ “ข่าวปลอม” ที่ถูกสร้างขึ้นชักพาไปสู่สถานการณ์อันไม่พึงประสงค์ จนเกิดเป็นความเข้าใจผิดระหว่างคนไทยด้วยกันเอง อันนำมาซึ่งความแตกแยกและความขัดแย้งภายในชาติดังที่ผ่านมา นอกจากนี้ การเปิดเผย “ข่าวจริง” ยังทำให้คนในชาติได้ทราบว่า ประเทศชาติของเรากำลังเดินไปในทิศทางไหน ถูกต้องหรือไม่ และจะมีอนาคตเป็นเช่นไร

สำนักข่าวออนไลน์ “พีเพิล ยูนิตี้ นิวส์” (People Unity News) ดำเนินงานโดยทีมนักข่าวและนักวิเคราะห์ข่าวผู้มากประสบการณ์ รวมทั้งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน

สำนักข่าวออนไลน์ “พีเพิล ยูนิตี้ นิวส์” (People Unity News) เชื่อว่า ด้วยพลังความรวดเร็วฉับไวและกว้างไกลไร้ขอบเขตของการสื่อสารออนไลน์ (อินเทอร์เน็ต) จะเป็นช่องทางอันทรงประสิทธิภาพในการสื่อสารนำเสนอข่าวสารและข้อมูลไปสู่ประชาชนทั่วทั้งประเทศ รวมทั้งคนไทยในต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นช่องทางตรงของประชาชนที่จะสะท้อนปัญหาหรือความคิดเห็นของตนมาสู่สาธารณะอีกช่องทางหนึ่งด้วย

สำนักข่าวออนไลน์ “พีเพิล ยูนิตี้ นิวส์” (People Unity News) เปิดให้เข้าชมเป็นปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2556

คณะผู้ดำเนินงาน

ผู้ก่อตั้ง คุณพูลเดช กรรณิการ์

ที่ปรึกษา พล.ท.เสรีรัตน์ ถิ่นรัตน์, พล.อ.สธน ทับทิมไทย

กรรมการผู้จัดการ คุณสุภาวดี วงษ์เพชร

สำนักงาน

สำนักข่าวออนไลน์ “พีเพิล ยูนิตี้ นิวส์” (People Unity News) ดำเนินงานโดย บริษัท มโน 999 จำกัด เลขที่ 41/15 อาคารรอยัลปาร์ค ชั้น 3 ห้อง 306 ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02 6167874 แฟกซ์ 02 2785076 E-mail : peopleunitynews@gmail.com

สำนักข่าวออนไลน์ “พีเพิล ยูนิตี้ นิวส์” (People Unity News) ไม่สงวนสิทธิ์ข่าวสารและข้อมูลของเรา ในการนำไปเผยแพร่ต่อหรืออ้างอิง หากสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและชาติบ้านเมือง