People Unity News : 7 สิงหาคม 2565 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เผยความคืบหน้าการจ่ายค่าสินไหมทดแทนในโครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564 แล้วกว่า 1.5 พันล้านบาท ช่วยบรรเทาความเสียหายและลดความเสี่ยงด้านการผลิตแก่เกษตรกร 1.1 แสนราย คิดเป็นพื้นที่การเกษตรกว่า 1.2 ล้านไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 65)

เป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการผลิตและได้รับความคุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม/ฝนตกหนัก ภัยแล้ง/ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ลมพายุ/พายุไต้ฝุ่น อากาศหนาว/น้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ ช้างป่า ศัตรูพืช/โรคระบาด) ประกอบด้วย

🌾โครงการประกันภัยข้าวนาปี วงเงินคุ้มครอง 1,260 บ./ไร่ (กรณีภัยศัตรูพืช/โรคระบาด คุ้มครอง 630 บ./ไร่)

🌽โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วงเงินคุ้มครอง 1,500 บ./ไร่ (กรณีเกิดภัยศัตรูพืช/โรคระบาด คุ้มครอง 750 บ./ไร่)

จึงขอเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการประกันภัยฯ ปีการผลิต 2565 เพื่อลดความเสี่ยงด้านการผลิตในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศโลกที่มีแนวโน้มรุนแรงและมีความถี่มากขึ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือ โทร. 02 555 0555

Advertisement