วันศุกร์, ตุลาคม 18, 2019
People Unity : 20 กรกฎาคม 2562 มีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลว่า นโยบายของรัฐบาลประยุทธ์ 2 ที่จะแถลงต่อรัฐสภาในวันที่ 25 กรกฎาคมนี้ จะประกอบไปด้วยนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ดังนี้ นโยบายหลัก 12 ด้าน 1.การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.การสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 3.การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 4.การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5.การพัฒนาเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันของไทย 6.การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ และการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 7.การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8.การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย 9.การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10.การพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11.การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12.การป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 1.การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน 2.การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3.มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 4.การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 5.การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6.การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 7.การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 8.การแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมือง ฝ่ายราชการประจำ 9.การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 10.การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 11.การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 12.การสนับสนุนให้มีการศึกษา รับฟังความคิดเห็นประชาชน และดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ การเมือง : ด่วน!...
People Unity : จากสภาพที่รัฐบาลประยุทธ์ 2 เป็นรัฐบาลผสมหลายพรรค ทำให้กระทรวงเศรษฐกิจทุกกระทรวงกระจายไปอยู่ในความดูแลของพรรคการเมืองหลายพรรค โดยพรรคพลังประชารัฐได้ดูแลกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน กระทรวงดิจิทัล ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ดูแลกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ และพรรคภูมิใจไทยดูแลกระทรวงคมนาคม กระทรวงท่องเที่ยวฯ จึงอาจก่อให้เกิดปัญหาการทำงานไม่เป็นเอกภาพ ขาดการบูรณาการร่วมกัน และยังจะทำให้การทำงานแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมีความล่าช้า ล่าสุด นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการจัดตั้ง ครม.เศรษฐกิจ ระหว่างการหารือกับ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อช่วงเช้าวันที่ 19 ก.ค.2562 ว่า จะเสนอนายกฯ ตั้ง ครม.เศรษฐกิจ เพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนนโยบาย ลดข้อจำกัดรัฐบาลหลายพรรคดูแลงานด้านเศรษฐกิจ โดยจะให้นายกฯเป็นประธานการประชุม ครม.เศรษฐกิจ ส่วนการพิจารณาให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรี...
People Unity : Fitch ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในการออกตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศและสกุลเงินบาทระยะยาว จากระดับ “มีเสถียรภาพ (Stable outlook)” เป็น “เชิงบวก (Positive outlook)” 19 กรกฎาคม 2562 : กระทรวงการคลังรายงานผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings (Fitch) ว่า ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 Fitch ได้ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของรัฐบาลในการออกตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศและสกุลเงินบาทระยะยาวจากระดับ “มีเสถียรภาพ (Stable outlook)” เป็น “เชิงบวก (Positive outlook)” และคงอันดับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลในการออกตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศและสกุลเงินบาทระยะยาวที่ระดับ BBB+ ตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศและสกุลเงินบาทระยะสั้นที่ระดับ F1 และเพดานอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ...
People Unity : นายกรัฐมนตรีสั่งด่วนกองทัพสนับสนุนอากาศยาน - กำลังพล ทำฝนเทียมเพิ่มน้ำเหนือเขื่อน แก้ปัญหาภัยแล้งเร่งด่วน วันนี้ (19 กรกฎาคม 2562) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ห่วงใยสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ จึงได้สั่งการด่วนให้ทุกเหล่าทัพสนับสนุนอากาศยานและกำลังพล เพื่อทำฝนเทียมเพิ่มปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและร่วมแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำกับฝ่ายพลเรือนแบบบูรณาการ โดยมีเป้าหมายบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุด ซึ่งปัญหาภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายจะต้องระดมสรรพกำลังมาช่วยกัน เพราะปีนี้ฝนทิ้งช่วงยาวนานจึงมีปริมาณน้ำน้อยกว่าปกติถึง 40% และประเทศเพื่อนบ้านลดการระบายน้ำลงแม่น้ำโขง อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจโดยได้ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลน้ำอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประกาศพื้นที่เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ในหลายจังหวัด พร้อมดำเนินมาตรการต่างๆ เช่น จัดรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำ ปฏิบัติการฝนหลวง ขุดเจาะบ่อบาดาล เพิ่มความจุแหล่งน้ำ เป็นต้น ข่าวด่วน : นายกฯสั่งด่วนกองทัพสนับสนุนเครื่องบิน-กำลังพลทำฝนเทียมเหนือเขื่อนแก้ภัยแล้งด่วน People Unity...
People Unity : รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการที่กระทรวงสาธารณสุข เช้าวันนี้ (18 กรกฎาคม 2562) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ โดยได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อความเป็นสิริมงคล  และมอบแนวทางการทำงานให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ให้การต้อนรับ นายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข เป็นกระทรวงที่มีคุณูปการใหญ่หลวงต่อประเทศและประชาชนคนไทย หลักในการทำงานช่วงแรกระหว่างรอการแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรีต่อรัฐสภา ประการสำคัญคือขอให้เร่งรัดงานสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชจักรีวงศ์ เพื่อเป็นการถวายและเทิดพระเกียรติให้ประชาชนได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทำเพื่อประชาชน โดยขอน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่16 กรกฎาคม2562 มอบให้ทุกท่านเป็นแนวทางการทำงาน ดังนี้...
People Unity : นับเป็นนิมิตหมายใหม่ที่ดีของการเมืองไทย ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน เมื่อพรรคฝ่ายรัฐบาลได้มีการหารือกันจะนำเอานโยบายของพรรคฝ่ายค้านมาพิจารณาเพื่อนำส่วนที่ดีและมีประโยชน์มาบรรจุในนโยบายของรัฐบาล และพร้อมที่จะพบปะหารือกับพรรคฝ่ายค้านเพื่อรับฟังแนวคิดและความคิดเห็นจากพรรคฝ่ายค้านด้วย โดยไม่แบ่งเขาแบ่งเรา หรือผูกขาดความคิดในการแก้ไขปัญหาของประเทศไว้ที่ฝ่ายรัฐบาลเท่านั้น โดยเมื่อวันที่ 12 ก.ค.2562 ที่ห้องประชุมทีโอที ชั้น 14 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะทำงานประสานงานและจัดทำนโยบายของรัฐบาล ได้แถลงภายหลังการประชุมคณะทำงานประสานงานและจัดทำนโยบายของรัฐบาล ครั้งที่ 2  เพื่อเตรียมทำเนื้อหาด้านนโยบายแถลงต่อรัฐสภา โดยมีตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาล และคณะทำงานร่วมประชุม ว่า การจัดทำนโยบายไม่อยากให้ถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคิดเท่านั้น ดังนั้นประเด็นใดที่เป็นประโยชน์กับประชาชนจะนำมาพิจารณาเขียนไว้ด้วย ส่วนรายละเอียดที่จะนำไปปฏิบัตินั้น หากมีโอกาสตนอยากหารือร่วมกับพรรคการเมืองฝ่ายค้านด้วยเช่นกัน นายสนธิรัตน์ กล่าวต่อว่า ในการหารือวันนี้ (12 ก.ค.) ได้พูดคุยในเรื่องที่นายกฯบอกว่าจะนำนโยบายของพรรคฝ่ายค้านมาบรรจุด้วย โดยได้นำนโยบายของพรรคฝ่ายค้านมาพิจารณาและสังเคราะห์ในส่วนที่ดีและมีประโยชน์มาใช้ ซึ่งเราไม่อยากให้คิดว่าเป็นนโยบายของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เรามองว่านโยบายที่ดีจะต้องเป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับประชาชนได้ “นายกฯเคยแสดงความเห็นในเรื่องดังกล่าวว่าต้องเปิดกว้าง...
People Unity : วันนี้ (10 กรกฎาคม 2562) มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ทำให้มีรัฐบาลใหม่และ ครม.ชุดใหม่อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว นับจากนี้การเมืองก็จะเข้าสู่โหมด “สงบเรียบร้อย” ไปอย่างน้อย 6 เดือนตามธรรมเนียม เพื่อให้โอกาสรัฐบาลใหม่ทำงานก่อน 6 เดือนแรกในการทำงานของรัฐบาลนับแต่วันแถลงนโยบาย จึงเป็นห้วงเวลาที่รัฐบาลจะค่อนข้าง “ปลอดภัย” จากการเมืองประเภทที่ถล่มกันด้วยอาวุธหนักๆ รัฐบาลจึงต้องใช้ห้วงเวลา 6 เดือนนี้ทำงานแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศให้เห็นผลเป็นรูปธรรมและทำให้ประชาชนพอใจมากที่สุด เพื่อไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายต่างๆมีเงื่อนไขสร้างความเคลื่อนไหวทางการเมืองขึ้นหลังครบ 6 เดือน ไม่ว่าจะอาการกระเพื่อมในส่วนของพรรคซีกรัฐบาล แรงต้านจากพรรคฝ่ายค้าน และรวมทั้งการเมืองนอกสภาของภาคประชาชน กระแสการเมือง : การเมืองเข้าสู่โหมดสงบเรียบร้อยไปอย่างน้อย 6 เดือน โดย : อาทิตย์ วันใหม่ ขอบคุณภาพจาก : กรุงเทพธุรกิจ People unity...
People Unity : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดแถลงข่าวโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน ปี 2562 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ศาลาสายลมจอย ตลาดคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร นายธนวรรธน์ พลวิชัย ในฐานะโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวถึงโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน ปี 2562 ว่า วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สร้างงานสร้างอาชีพให้กับสมาชิกในชุมชนที่มีสมาชิกหลากหลายทั้งผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน โดยสำนักงานสลากฯทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ด้วยการนำความรู้ด้านการตลาด และวิชาการต่างๆที่เหมาะสมกับแต่ละชุมชน สำหรับการดำเนินการนั้น ได้มีการเปิดรับสมัครชุมชนที่มีเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น มีศักยภาพการบริหารจัดการชุมชน การผลิตสินค้าและบริการของชุมชน และมีสภาพแวดล้อม วิถีชีวิตที่เอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงสำนักงานฯ (สนามบินน้ำ) ชุมชนใกล้เคียงสำนักงาน (สำนักการพิมพ์ เอกมัย) และชุมชนในพื้นที่ภาคกลาง...
People Unity : ที่ประชุม คกก.นโยบายฯคนต่างด้าว เห็นชอบให้ต่างด้าว 3 สัญชาติกว่า 2 ล้านคน ที่ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดในปี 62 และ 63 และการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังไม่หมดอายุ ดำเนินการนำเข้าตามเอ็มโอยู โดยไม่ต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เพื่อให้สามารถทำงานอยู่ในราชอาณาจักรได้อีก 2 ปี จนถึง 31 มี.ค.65 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5...
รู้หรือไม่? ว่าประเทศไทยถูกยกให้เป็นต้นแบบของอาเซียน ในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU Fishing ด้วยนะ และในการประชุมรัฐมนตรีกลาโหม ระหว่าง 10-12 ก.ค.2562 นี้ ก็จะยกเรื่องนี้มาพูดคุยถึงบทบาทของทหารในการช่วยแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย

FOLLOW US

17,103แฟนคลับชอบ
1,734ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

RECENT POSTS