People Unity : คำปราศรัย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องใน “วันแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2562 วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562

พี่น้องผู้ใช้แรงงานที่รักทุกท่าน เนื่องในโอกาส “วันแรงงานแห่งชาติ” วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ที่เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดี มายังพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกท่าน

รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของแรงงาน และมีเป้าหมายพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกกลุ่มอาชีพ ทั้งในประเทศและอยู่ต่างประเทศอย่างเท่าเทียม รวมทั้งการกลไกการดำเนินงานในรูปแบบประชารัฐ เพื่อสร้างโอกาสอาชีพ และรายได้ที่มั่นคงให้แก่แรงงานในตลาดแรงงาน และแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน โดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ และได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในสาขาต่างๆ เพื่อรองรับตลาดแรงงานทั่วโลก และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานให้ดียิ่งขึ้น

ในปีที่ผ่านมา ผมขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วน และพี่น้องแรงงานที่ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ส่งผลให้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาจัดลำดับสถานะในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทยอยู่ในระดับที่ดีขึ้น มาอยู่ในระดับ Tier 2 ในปี พ.ศ.2561 และได้รับการปลดสถานะใบเหลืองการทำประมงผิดกฎหมายจากสหภาพยุโรปได้สำเร็จ ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เนื่องในโอกาส “วันแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2562 ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนา เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป สวัสดีครับ

สังคม : “ประยุทธ์” ปราศรัยเนื่องใน “วันแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2562

People Unity : post 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here