พรุ่งนี้ “ประยุทธ์” ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี เปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้

0
134

People unity news online : พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เตรียมเดินทางลงพื้นที่ไปตรวจราชการจังหวัดปัตตานี วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 โดยมีกำหนดการดังนี้

เวลา 07.00 น. นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางโดยเครื่องบิน C – 130 จากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ไปยังท่าอากาศยานปัตตานี ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จากนั้น เดินทางต่อไปยังสนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานีเพื่อเป็นประธานพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13 โดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการของรัฐ เอกชน และท้องถิ่นร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 7 เมษายนนี้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีของลูกเสือต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เทิดพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ และเพื่อแสดงความพร้อมศักยภาพของลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือทำความดีมีจิตอาสา มีความสามัคคีอยู่ร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข สำหรับการชุมนุมลูกเสือครั้งนี้ มีตัวแทนลูกเสือ – เนตรนารีจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานชุมนุม รวมทั้งสิ้นประมาณ 3,548 คน โดยมีตัวแทนลูกเสือจากต่างประเทศเข้าร่วมจำนวน 443 คน ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม เนปาล ศรีลังกา และกาตาร์

จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เพื่อติดตามงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบปะพร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้ตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 5 โรงเรียน ณ วัดทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมชุมชนพหุวัฒนธรรม (ไทยพุทธและไทยมุสลิม) ที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติ พร้อมพบปะผู้นำศาสนาและประชาชน เพื่อรับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ รวมถึงสร้างการรับรู้ต่อนโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาล รวมทั้งเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพื้นที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ มัสยิด นัจมุดดีน บ้านควนลังงา จังหวัดปัตตานี เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

People unity news online : post 3 เมษายน 2561 เวลา 07.50 น.

ทิ้งคำตอบไว้