People unity news online : จากกรณีที่ นายเกียรติ สิทธีอมร อดีตประธานผู้แทนการค้าไทย กล่าวในงานเสวนาเรื่อง “มองการณ์ไกลประเทศไทย ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ความไม่เป็นธรรมทางสังคม และการผูกขาดเศรษฐกิจ” ตอนหนึ่งว่า…โครงการไทยนิยมฯที่มีการกำหนดงบประมาณไว้ล่วงหน้า โดยที่ยังไม่แน่ชัดว่า โครงการคืออะไร สอดคล้องกับกลุ่มที่จะต้องช่วยเหลือหรือไม่…

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า โครงการไทยนิยมยั่งยืน เป็นการบูรณาการทุกหน่วยงานในระดับพื้นที่ เพื่อจัดทำเวทีประชาคมในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนจะร่วมกันระบุปัญหาที่แท้จริงของชุมชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา หรือนำความต้องการของประชาชน/ชุมชนนำมาจัดทำแผนงาน/โครงการ เช่น โครงการเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ หมู่บ้าน/ชุมชน (พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก) หมู่บ้าน/ชุมชนละ 200,000 บาท ซึ่งเป็นโครงการที่จะถูกเสนอโดยประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานอันประกอบด้วย ถนน น้ำเพื่อการบริโภค/อุปโภค ระบบไฟฟ้า จึงเป็นการสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ในการบริหารงบประมาณการลงเวทีประชาคมได้คำนึงถึงความคุ้มค่าและความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำถึงการดำเนินงาน “โครงการไทยนิยมยั่งยืน” ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด

ภาพ : บ้านเมือง

People unity news online : post 13 มีนาคม 2561 เวลา 02.10 น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here