สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเลี้ยงแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

0
393

People unity news online : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณสนามหญ้าริมเขื่อน ธนาคารแห่งประเทศไทย  ถนนสามเสน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานเลี้ยงอาหารพระราชทานให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานศาลฎีกา คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในสังกัดหน่วยราชการในพระองค์ ปลัดกระทรวง ผู้บัญชาการเหล่าทัพและตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ รวมถึงภาคีเครือข่าย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าร่วม

เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางไปถึงบริเวณงาน นายกรัฐมนตรีเดินไปยังเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายคำนับ และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ จากนั้นชมวีดิทัศน์พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภาพความอาลัยของประชาชน และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงานพระราชพิธีฯ

ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีกล่าวถวายราชสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และกล่าวถวายราชสักการะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความว่า

“ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณา ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในนามของคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และผู้ที่มาร่วมงานอยู่ ณ ที่นี้ มีความสำนึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ ในวันนี้

นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 ยังความเศร้าโศกอาลัยให้แก่พสกนิกรชาวไทยอย่างใหญ่หลวงและใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงมีพระมหากรุณาพระราชทานพระราชานุญาตให้รัฐบาลและประชาชนชาวไทย จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ  เพื่อถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามขัตติยโบราณราชประเพณี

โดยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ได้สำเร็จลุล่วงอย่างเรียบร้อย สมบูรณ์ สมพระเกียรติ ด้วยเดชะพระบารมีในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและการรวมพลังความสามัคคีทุกภาคส่วนที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

การที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเลี้ยงอาหารพระราชทาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ นับเป็นขวัญกำลังใจอันสำคัญให้ปวงข้าพระพุทธเจ้าตั้งใจปฏิบัติภารกิจหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนตามพระราชปณิธานสืบไป

ในวาระอันป็นมิ่งมหามงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชานุญาตน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขออัญเชิญคุณพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศ  สถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าชาวไทยตราบกาลนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”

หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีร่วมรับประทานอาหารพระราชทานที่จัดไว้ ณ โต๊ะที่จัดไว้ บริเวณสนามหญ้าริมเขื่อน

People unity news online : post 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.20 น.

ทิ้งคำตอบไว้